.

25. 4. 2013

Das Theater | Divadlo


Hallo,
heute war ich in dem Theather. Dort waren 2 Shauspieler. Die Frau und der Mann. Und sie haben auf deutsch gesprochen. Und ich habe verstanden! Sie haben viel langsam gesprochen, so das war einfach :).
Dann sind ich, Kuba, Lenča und Aďa in Brno gegangen, in Vaňkovka. Und ich habe ein T-shirt gekauft, weil sie in Takko die Preisnachlass hatten.
Und andere? Wie geht es mir? Gut :). Ich bin zufrieden :)

Ahoj,
dnes jsem byla v divadle. Byli tam 2 herci. Žena a muž. A mluvili německy. A já jsem rozuměla! Mluvili pomalu, tak to bylo jednoduché. 
Potom jsme já, Lenča a Aďa šli do Brna, do Vaňkovky. A já jsem si koupila tričko, protože v Takku měli slevy.
A jinak? Jak se mi daří? Dobře :). Jsem spokojená :)

3. 3. 2013

Meine Mutti´s Geburtstag | Mamčiny narozeniny

Hallo,
am Samstag hat meine Mutti ihre Geburstag gefeiert. Zu uns sind meine Tantes, Onkels gefahren und wir haben zusammen gesessen. Wir haben getrunken und gegessen. Ich und Patrik haben Computerspielen gespielt. Und meine Tante hat die beste Torte gebackt. Ich habe mene Mutti die Kerze und die Hautmilch gegangen.

Bey, bey, Hollywood Hills forever ♪♫♪

23. 2. 2013

Halina

Hallo,
heute haben wir einen Spaciergang mit Halina gemacht. Und ich habe ein Fotoapparat genommen. So, hier sind die Fotos. 

Ahoj, 
dneska jsme byly na procházce. A já jsem si s sebou vzala foťák. Tak, tady jsou fotky.

Und in die Ende - Halina und Dog (Film Up)

Emma Watson PNG

Hallo,
ich bringe euch PNG Bilder mit Emma Watson :). Hier es schneit, das ist schreckich. Der Schnee ist wiederliches und draussen ist kalt :/. Welche Wetter ist bei euch?

Ahoj,
přináším vám PNG obrázky s Emmou Watsou. Tady sněží, to je strašné. Sníh je tak otravný a venku je zima :/ Jaké počasí je u vás?
15. 2. 2013

Mein Valentinstag | Můj Valentýn


Wie war Ihre Valeninstag? Weil mein schrecklich war. Ich habe geweint. Patrik ist ein Idiot und Fötze. Aber, das ist in Ordnung. Ich bin dieser schlecht Mensch, wie immer.

Jaký byl Váš Valentýn? Protože můj byl strašný. Brečela jsem. Patrik je idiot a ****. Ale, to je v pořádku. Já jsem ta špatná, jako vždy.

13. 2. 2013

Dexter PNG

Hallo,
ich habe um 6:30 Uhr aufgestanden! Weil Patrik in der Arbeit ist gegangen.So, ich habe Grafik in Photoshop gemacht. Und konkret habe ich PNG Bilder mit Dexter Morgen (Michael Carlyle Hall) gemacht. Und, ich bin zufrieden :). Die Bilder sind packen in .rar Packet ein (so, sie brauchen WinRar). Und unter dem Text ist der Link (download).

Ahoj,
vstávala jsem o půl 7! Protože Patrik šel do práce. Tak jsem dělala ve Photoshopu. A konkrétně jsem dělala PNG obrázky s Dextrem Morgenem (Michael Cyrlyle Hall). A jsem spokojená :). Obrázky jsou zabalené v .rar balíčku (takže potřebujete WinRar). A pod textem je odkaz (na stažení).

Download
11. 2. 2013

2 Jahre mit Patrik ♥ | 2 roky s Patrikem ♥

Hallo,
am 8. 2. 2013 hatten wir den Jahrestag. Wir sind zusammen schon 2 Jahre. So, wir sind nach Vyškov gefahren. Und dort haben wir Pizza gegessen. Ich hatte Schinkenpizza und Patrik Käsepizza.
Dann wir hatten viel Zeit. Und wir sind nach Takko gegangen. Patrik hatte 300 Kč, und ich habe das Sweatshirt gekaufen (es hat 600 Kč vorher gekostet, aber es war sich verbilligt). Ich bin zufrieden :)).

Ahoj,
8. 2. 2013 jsme měli výročí. Jsme spolu už 2 roky. No, tak jsme jeli do Vyškova. A tam jsme si dali pizzu. Já jsem měla šunkovou a Patrik sýrovou.
Potom jsme měli ještě hodně času. A tak jsme šli do Takka. Patrik měl 300 Kč, a já jsem si koupila mikinu (předtím stála 600 Kč, ale byla zlevněná). Jsem tak spokojená :)).

Wir sind idiots xD | Jsme idioti xD

Meine Sweatshirt | Moje mikina

28. 1. 2013

Der Wettbewerb in Deutsch | Soutěž v němčině

Hallo,
heute war der Wettbewerb vom Deutschen. Ich weiss nicht, wievielte bin ich, Sie haben  nur 1., 2. und 3 Plätze gesagt. Aber, das war gut. Zuerst wir hören den Dialog an und wir müssen auf die Fragen antworten. Und dann wir erzählen (ich muss sprechen über "Brauch und Feiertage" - das war schrecklich). Ich habe alles vergessen. Aber, ich habe ein Schokolade bekommen.
Und, ich habe 2 in Geschichte und auch in Englisch (ich habe geprüft). So, ich bin zufrieden ;D :))

Ahoj,
dneska byla soutěž z němčiny. Nevím, kolikátá jsem. Oni říkali jen 1., 2. a 3. místo. Ale, bylo to dobré. Nejdřív jsme poslouchali dialog a potom jsme museli odpovědět na otázky. A potom jsme vyprávěli (musela jsem mluvit o "Zvyky a svátky" - to bylo strašné). Všechno jsem zapomněla. Ale dostala jsem čokoládu.
A, dostala jsem 2 z dějepisu a taky z angličtiny (byla jsem zkoušená). Tak, jsem spokojená ;D :))


Ich bin normal! ;D | Jsem normální! ;D

27. 1. 2013

Mit ihm ♥ | S ním ♥

Ich liebe ihn ♥. Wir sind zusammen schon 2 Jahre (seit 8.2.2011). 

Miluju ho ♥. Jsme spolu už 2 roky (od 8.2.2011).

Essen ;D | Jídlo ;D

24. 1. 2013

Harry Potter

Das ist das Bild, welcher habe ich in der Hintergrund meine Handy | To je obrázek, který mám na pozadí mého mobilu

Meine Freundin sieht an meinen Handy:
Sie: "Wer ist das?"
Ich: "Harry Potter"
Sie: "Und neben? Das ist Hermiona?"
Ich: Nein, das ist Draco!"

Moje kamarádka se dívá na můj mobil:
Ona: "Kdo je to?"
Já: "Harry Potter"
Ona: "A vedle? To je Hermiona?"
Já: "Ne, to je Draco!"

Bitte! | Prosím!

Hallo,
ich bin so müde. Unsere Unterricht beginnt 3 pro Woche um 7:10 Uhr. Das ist schrecklich! Aber! :) Heute bekam ich 1 in Deutsch. Und auch in Englisch und Tschechisch habe ich 1 :). Und auf den Zeugnis habe ich 1 drei, 5 zwei und übrige sind Eins.
Ich möchte etwas frangen. Ich will legte das Abitur aus Deutschen ab. Aber, ich kenne nicht die Wortschatz (ich habe vergessen es). So, ich suche Jemanden, wer kann Deutschen lernen. Bitte! :) Perfektum, Preteritum  kenne ich. Auch die Deklination (Verben, Substantive, Adjektive).

Ahoj,
jsem tak unavená. Vyučování začíná 3x týdně v 7:10. To je hrozné! Ale! :) Dneska jsem dostala jedničku z němčiny. A taky z angličtiny a z češtiny mám za 1. Na vysvědčení mám (budu mít) jednu 3, pět 2 a zbytek jedničky.
Chci se vás na něco zeptat. Chci maturovat z němčiny. Ale, neznám slovíčka (zapomněla jsem je). No, hledám někoho, kdo by mě to naučil. Prosím! :) Perfektum a préteritum znám. Taky skloňování (slovesa, podstatná jména, přídavná jména).

Unser Hund | Náš pes
Unser Schneemann | Náš sněhulák

9. 1. 2013

Geschichte | Dějepis, Noten | Známky

Hallo,
das ist schrecklich! Ich bekomme 4 in Geschichte. Ach, der Lehrer ist **** :X :/. Ich hasse ihn! Die braune Augen, graue Haare und heimtückischen Lächeln. Er hasst mich! ;D Und was?! Ich spreche, aber wenn ich habe etwas zu sagen...Er versteht ihn nicht.
Aber in Chemie ich bekomme 1 aus dem Test! Und auf dem Zeugnis habe ich auch 1! ;D Ich bin so klug! ;D

Ahoj, 
to je strašné! Dostala jsem 4 z dějepisu. Ach, učitel je **** :X :/. Nesnáším ho. Hnědé oči, šedé vlasy a zákeřný úsměv. Nenávidí mě! ;D A co?! Mluvím, ale když mám co říct...Nechápe to.
Ale z chemie jsem dostala za 1 z testu. A na vysvědčení mám taky za 1! ;D Jsem tak chytrá! ;D


Ich will längere Haare! | Chci delší vlasy!

8. 1. 2013

Mein Abendsessen | Moje večeře


Die Tomaten ♥. Endlich eine gesund Essen :). Hinter die Tomaten ist mein Tagebuch und mein Gehäuse mit neuen Stiften.
Heute habe ich 2 in Deutsch bekommen. Und in Physik wir haben ein Test geschrieben. Na ja, etwa 2 oder 3 :)

Rajčata ♥. Konrčně zdravé jídlo. Za rajčaty je můj diář a pouzdro s novými fixami.
Dneska jsem dostala 2 z němčiny. A ve fyzice jsme psali test. No jo, snad za 2 nebo za 3 :)

Die Signs | Nápisy

Ich | Já

Hallo,
ich heisse Alena. Ich wohne in Tschechien, in Mähren. Ich mag Zeichnung, Grafik, ich liebe meinen Freund Patrik, und meine Familie. Ich bin 16 Jahre alt.
Ich studiere an der Wirtschafsschule 2 Jahre. Ich mag Biologie, Mathematik, Deutsch, Geographie und Buchhaltung. Ich mag nich Geschichte, Chemie und English (die Sprache ist schwer und schrecklich).


Ahoj,
jmenuji se Alena. Bydlím v Česku, na Moravě. Mám ráda kreslení, grafiku, miluji svého přítele Patrika a moji rodinu. Je mi 16 let.
Studuji 2 roky na ekonomické škole. Mám ráda biologii, matiku, němčinu, zeměpis a účetnictví. Nemám ráda dějepis, chemii a angličtinu (těžký a strašný jazyk)

↓ Und das bin ich | A to jsem já ↓